سه‌شنبه 18 مهر 1396 @ 08:19

باد و بیشه...

....

..... 

صدای تو 

صدای بادو بیشه

صدای من

صدای کوه و تیشه

نگاه تو 

دمیدن ستاره

نگاه من 

غروب روی شیشه

 تو هد هد سلیمونی رو شونم

من واسه تو 

نامه ی بی نشونم.....

*بادو بیشه ازابی.