یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 @ 17:25

هفت نکته ى...

 *****

****

 غصه نخور دیوونه

کی دیده شب بمونه؟

*احمد شاملو1-دوستت دارم.

2-بهت افتخارمیکنم. 

3 -متاسفم.

4-منو ببخش.

5-بهت گوش میکنم.

6-تو مسئولیت داری.

7-صبورش.

#هفت نکته؛ همان  7 نکته ای هست که؛نیاز به شنیدنش را دکتر انوشه براى "کودکان" تاکید کردن:)

****

****

***پسربزرگه یادتونه؟ایشون هم پسرکوچیکه هستن:)

***

گلا و درختا هم ،7 نکته لازم هستن:)