به نظرشما کدام آیه یادش آمد؟آن را بنویسد!

.....

......

بنظرمان آیه سی ام ،ازسوره نور بهرام را منصرف نمود.

واینکه ؛چون پروانه ازاو خواسته بود سوالات مفهومی دینی برایش بفرستد، بهرام وظیفه خود دانست که،دختردایی اش را آگاه سازد،...

فلضا ،آیه سی ویکم ازهمان سوره ،..باتوضیح وتفسیر ،پیوست سوالات مفهومی نمود،

ولاکن نتیجه میگیریم ،

خواهرا؟

حجاب تونو رعایت کنید!