X
تبلیغات
رایتل

تی چومانِ رِه!
تنها برای بهاری ترین رویای کودکان خواهم خواند 


و برای شما 


و برای بلبلی باز مانده از آن همه قفس 


که پوسیدنِ  بی پایانشان 


نزدیک به عمر هزاره پاییز است.


همین  کَمِ بسیارتر 


برای من خوب است!


"سید علی صالحی"